1. مدیریت مبتنی بر شایستگی و نقش آن در مدیریت منابع انسانی

صفحه 1-16

سید حسین ابطحی؛ محمد منتظری


2. آسیب شناسی تعهد سازمانی از منظر سیاست های مدیریت منابع انسانی (از دیدگاه کارکنان)

صفحه 17-32

سید محمد اعرابی؛ علی باقری کلجاهی


3. بررسی میزان شایسته سالاری کارشناسان در بخشدولتی: سازمانهای دولتی استان قزوین

صفحه 33-52

غلامرضا کردستانی


4. تجزیه و تحلیل ارتباط عوامل سازمان و مدیریت با اجرایخط مشی توسعه کمی و کیفی برنامه دکتریتخصصی مدیریت

صفحه 53-85

فتاح شریف زاده؛ عباس کاظمی بیدگلی


5. تبیین زیرساختهای مدیریت دانش با استفاده ازمدلهای فرهنگ و رهبری سازمانی

صفحه 86-104

میر علی سید نقوی؛ سید محمد مهدی بحرالعلوم


6. مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان: تحلیلی براساس مدل کیفیت خدمات (سرکوال) (شرکت تجارت الکترونیک پارسیان)

صفحه 105-132

کامران فیضی؛ ابوالفضل کزازی؛ وهاب خلیلی شجاعی


7. تلفیق دو مدل طبقهبندی ABC چند معیاره موجودی

صفحه 133-156

عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ مهرداد مدهوشی؛ منصور اسماییل زاده