انعطاف پذیری سازمانی و عملکرد: مطالعه موردی شرکت های تولیدی ناحیه صنعتی اراک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

تحولات سریع و پویایی بازارهای رقابتی دستیابی به انعطاف پذیری را برای سازمان ها بیش از گذشته ضروری کرده است. انعطاف پذیری پدیده ای خودجوش و
غیر ارادی نیست، بلکه سازمان ها باید عوامل اثرگذار بر انعطا فپذیری را شناسایی و آنها را ایجاد کنند. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر انعطاف پذیری و تبیین آنها و تأثیر انعطا فپذیری بر عملکرد سازمانی انجام شده است. در این تحقیق الگو ها و چارچوب های موجود برای انعطا فپذیری سازمانی بررسی می شوند. سپس قابلیت های سازمانی و مدیریتی مورد نیاز برای انعطاف پذیری سازمانی شناسایی و انواع مختلف انعطاف پذیری در سازمان ها طبقه بندی می گردند. در نتیجه الگویی برای انعطا فپذیری سازمانی ارائه می شود که در آن رابطه بین انعطا فپذیری سازمانی و عملکرد سازمانی تبیین می گردد. براساس این الگو می توان انعطاف پذیری را انداز هگیری کرد و بهبود بخشید. بر اساس نتایج مقاله اثر پنج قابلیت سازمانی
شامل ویژگی های تیم مدیریت، الگوی تصمی مگیری، فرهنگ سازمانی، شناخت شرایط محیط و هویت سازمانی مورد تأیید قرار گرفت و اثر انعطا فپذیری سازمانی شامل دو بعد انعطاف پذیری عملیاتی و انعطاف پذیری راهبردی بر عملکرد سازمانی نیز آشکار گردید. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Organizational Flexibility and Performance: Case Study of ARAK Industrial Estate Manufacturing Organizations

چکیده [English]

Rapid changes and the dynamics of competitive markets now more than ever necessitate the urge to achieve flexibility in organizations. Flexibility is not a spontaneous phenomenon, so organizations should
identify the factors generating flexibility and develop them. This study focuses on the identification and declaration of these factors, and explains the influence of flexibility on organizational performance. In this study, first the present models and frameworks of flexibility are reviewed. Then the necessary organizational and managerial capabilities for organizational flexibility are identified and different types of flexibility in the organizations are classified. As a result a pattern for organizational flexibility is presented in which the
relationship between organizational flexibility and organizational performance is declared. It is believed that according to this pattern, flexibility can be measured and promoted. In conclusion, the influence of five organizational capabilities, including specifications of management team, the pattern of decision making, organizational culture, environmental scanning, and organizational identity, is approved, and also the effect of organizational flexibility on organizational performance, including the two dimensions of operational flexibility and strategic flexibility is clarified.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational flexibility
  • operational flexibility
  • strategic flexibility
  • Capability
  • Performance
1. حاجی جباری علیرضا ، سرآبادانی مهدی ( 1385 )، راهنمای کاربردی ارزیابی عملکرد
دستگاههای اجرایی، چاپ اول، تهران، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
2. مایکل آرمسترانگ ( 1385 )، مدیریت عملکرد (فرد،تیم،سازمان)، بهروز قلیچ لی، داریوش
غلام زاده،چاپ اول، تهران، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

3. Adler PS. (1988)," Managing flexible automation.", California
Management Review,Vol. 30,NO. 3, pp. 34-56
4. Ansoff, H.I. (1988)," The new corporate strategy." New York: McGraw-
Hill.
5. Dyer, S. (1998). "Flexibility models: a critical analysis." International
Journal of Manpower, Vol. 4,NO 19, pp 223-233
6. Englehardt , C. S. and P. R .Simmons (2002). "Organizational Flexibility
for a changing world," Leadership & Organization Developing Journal
Vol. 3/4,NO 23,pp 113-121
7. Evans JS. (1991)"Strategic flexibility for high technology manoeuvres: a
conceptual framework.", J Mgmt Stud, Vol. 1,NO 23, pp. 69–89
8. Golden, W. and P. Powel (2000). "Towards a definition of flexibility: in
search of the Holy Grail?" OMEGA 28,pp 373-384
9. Hatum, A. s. and A. M. Pettigrew (2006). "Determinants of
Organizational Flexibility: A Study in an Emerging Economy." British
Journal of Management Vol. 2,NO 17, pp 115-137
10. Hulsmann, M.; Grapp, J.; Li, Y.: "Strategic Flexibility in Global Supply
Chains – Competitive Advantage by Autonomous Cooperation.", In:
Pawar, K.S. et al. (eds.): Conference Proceedings of 11th International
Symposium on Logistics (11th ISL). Loughborough, United Kingdom,
2006, pp. 494-502
11. Ian A. Combe , Gordon E. Greenley(2004)," Capabilities for strategic
flexibility: a cognitive content framework", European Journal of
Marketing Vol. 38,NO. 11/12 ,pp. 1456-1480
12. Pasmore, w. a. (1994)," Creating strategic change, designing the flexible
performance organization." New York: John Wiley
13. Peters, T. (1991)," thriving on chaos: handbook for management
revolution." new York: Harper Perennial.
14. Shih-Chia Chang, Ru-Jen Lin, Fu-Jen Chang, Rong-Huei Chen (2007),"
Achieving manufacturing flexibility through entrepreneurial
orientation.", Industrial Management & Data Systems, Vol. 107,NO. 7,
pp 997-1017

15. Trigeorgis, L.(1993)," Real options and interactions wiyh financial
flexibility.",Financial Management, vol. 22, pp 203-224
16. Toni, A. D. and S. Tonchia (2005). "Definition and linkages Between
Operational and Strategic Flexibilities." omega 33,pp 525-540
17. Upton, D.M. (1997a) “The management of manufacturing flexibility,”
California Management Review, VOL. 2, NO.36, pp 72-89.
18. Vollbrda, H.W. (1998),"Building the flexible firm: how to remain
competitive.", New York: Oxford University Press.
19. Zhang, M. J. (2005). "Information systems, strategic flexibility and firm
performance: An empirical investigation." Journal of Engineering and
Technology Management, NO. 22,pp 163–184


دوره 20، شماره 62
پاییز 1389
صفحه 143-162
  • تاریخ دریافت: 06 آذر 1389
  • تاریخ بازنگری: 01 اسفند 1389
  • تاریخ پذیرش: 17 بهمن 1389