مفاهیم و ویژگ یهای سازمان های نظماشوب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

سازمان های نظماشوب، سیستم هایی هستند که دامنه فعالیت آنها در محدوده بین
ثبات و ب یثباتی یا نظم و ب ینظمی قرار دارد و مدیریت هوشمندانه این سازما نها
باعث م یشود که سیستم در حالت تعادل پویا نگهداری شود. مدیریت این سازما نها
که ترکیبی از تعداد زیادی عوامل نامتجانس می باشند که به طور پیوسته با یکدیگر
در تعاملند، از طریق یادگیری مولد امکا نپذیر است. سازمان های نظماشوب از
ویژگی هایی چون هوشیاری، پیوستگی، عدم قطعیت، غیرقابل پیش بینی بودن،
انعطاف پذیری و تحول پیوسته برخوردارند. این مقاله به دنبال شناسایی مفاهیم و
متغیرهای مرتبط با ویژگی های سازمان های نظماشوب است و به این منظور پس از
مرور ادبیات، متغیر های نظماشوبی احصا و در یکی از سازما نها، مورد بررسی قرار
گرفته است. یافته های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی، حاکی از آن است که
سازمان های نظماشوب در ایران در برگیرنده هفت بعد اصلی پذیرش نوآوری،
به هم پیوستگی، عدم قطعیت، غیرخطی بودن، غیرمترقبه بودن، ساختار بی قواره و
جذب کارکنان توانمند می باشند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Chaordic Organizations; Concepts and Attributes

چکیده [English]

Chaordic organizations are the systems that maintain their activities
between stability and instability, or chaos and order. A perceptive
management of these organizations can lead them to the optimal
dynamical balance state. These organizations are combinations of
many heterogeneous factors continually interacting with each other
and their management is only possible through generative learning.
Chaordic organizations have certain characteristics such as
Organizational Consciousness, Connectivity, Indetermination,
Unpredictability, Flexibility and Continuous Transformation. The aim
of this article is to identify the concepts and variables relating to the
Chaordic organizations’ characteristics. Hence, initially the literature
was reviewed, and then Chaordic attributes were examined in the
instance organization. EFA analysis shows that Chaordic
organizations in IRAN have seven main attributes including:
acceptance of innovations, connectivity, indeterminacy, nonlinearity,
unpredictability, formless structure, and hiring of empowered
employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chaos
  • Chaordic systems
  • edge of chaos
  • complexityکلانتری، خلیل ( 1387 )؛ پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی اقتصادی؛ تهران : فرهنگ صبا
2. Dealtry, r. (2006)" The corporate university’s role in managing an epoch
in learning organization innovation"; Journal of Workplace Learning;
Vol. 18 No. 5, pp. 313-320.
3. Durrance, B. (1997), "The evolutionary vision of Dee Hock: From Chaos
to Chaords", Training & Development, Vol. 51, No. 4, pp. 24-31.
4. Eijnatten,M.V. (2004), "Chaordic systems thinking; Some suggestions for
a complexity framework to inform a learning organization", The Learning
Organization, Vol. 11 No. 6, pp. 430- 449.
5. Eijnatten,M.V. , Putnik, G. D. (2004), "Chaos, complexity, learning, and
the learning organization", The Learning Organization, Vol. 11 No. 6, pp.
418-429.
6. Geraldi, J.G. (2008), " The balance between order and chaos in multiproject
firms: A conceptual model", International Journal of Project
Management, No. 26, pp.348- 356.
7. Goldman, E. et al. (2009)" Learning in a chaotic environment"; Journal of
Workplace Learning; Vol. 21 No. 7, pp. 555-574.
8. Hock, D. (2008), One from Many; VISA and the Rise of Chaordic
Organization, San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, Inc.
9. Kira, M., Frieling, E. (2007) " Bureaucratic boundaries for collective
learning in industrial work", Journal of Workplace Learning, Vol. 19 No.
5, pp. 296-310.
10.Raide ´ n, A.B., Dainty, R.J. (2006) "Human resource development in
construction organizations; An example of a “chaordic” learning
organisation?", The Learning Organization , Vol. 13, No. 1, pp. 63- 79.
11.Smith, A.C.T., Graetz, F. (2006) "Complexity theory and organizing form
dualities", Management Decision, Vol. 44, No. 7, pp. 851-870.
12.Stacey, R.D. (2002), “Research perspective: organizations as complex
responsive processes of relating”, Journal of Innovative Management,
Vol. 8 No. 2, pp. 27-39.
13.Stacey R.D. Complexity and Creativity in Organizations. San Francisco,
CA: Berrett-Koehler, 1996.
14.Stacey, R.D., Griffin, D., Shaw, P. (2000) Complexity and Management,
New York: Routledge Publication.
15.Thomas, J., Mengel, T. (2008), "Preparing project managers to deal with
complexity – Advanced project management education", nternational
Journal of Project Management, No. 26, pp. 305-315.
16. Xiaoshu, L., Croome, D.C., Viljanen, M. (2010), " Integration of chaos
theory and mathematical models in building simulation Part I: Literature
review", Automation in Construction, in press article, available on:
http://dx.doi.org/10.1016/j.autcon.2010.01.002
17.Zimmerman, B. (2001) " Ralph Stacey's Agreement & Certainty Matrix",
Schulich School of Business, York University, Toronto, Canada,
available on
http://www.plexusinstitute.org/edgeware/archive/think/main_aides3.html

 


دوره 20، شماره 62
پاییز 1389
صفحه 91-114
  • تاریخ دریافت: 17 اردیبهشت 1389
  • تاریخ بازنگری: 01 اردیبهشت 1389
  • تاریخ پذیرش: 17 بهمن 1389