ترکیب روشهای AHP و برنامه ریزی آرمانی صفر یا یک برای انتخاب یک سیستم پیشرفته ساخت و تولید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

فن آوری های پیشرفته نوظهور و به کارگیری آن ها در سازمان های تولیدی برای
باقی ماندن در صحنه رقابت امری حیاتی به شمار می رود. از این رو انتخاب فن آوری
پیشرفته، فرآیندی بسیار مهم برای سازمان های تولیدی به حساب می آید. در واقع
تصمیم گیری برای انتخاب فن آوری به واسطه تاثیری که بر روی فعالی تهای آینده
یک سازمان می گذارد تصمیم گیری استراتژیک محسوب می گردد و لذا از
پیچیدگی های فرآیندی خاص خود برخوردار است. پیچیدگی این فرآیند نه تنها به
خاطر عوامل تاثیرگذار مختلف کمی و کیفی آنهاست بلکه متعارض بودن این
عوامل با یکدیگر و ه مچنین وجود دیدگاه های متفاوت ذی نفعان است. به منظور
انتخاب نوع خاصی از فن آوری لازم است ه مچنان که عوامل دخیل در انتخاب
سبک سنگین می شوند دیدگا ههای ذی نفعان مختلف در مسئله منظور گردد. علاوه
بر آن باید با توجه به منابع موجود بهترین انتخاب از سوی مدیریت انجام شود.
روش های متعددی برای ارزیابی و انتخاب فن آوری تا کنون گسترش یافته اند که هر
یک مزایا و معایب مخصوص به خود دارند. به عنوان مثال می توان به زمان بر بودن و
صرف نظر کردن از عوامل کیفی در بسیاری از روش ها اشاره کرد. در این مقاله به
ترکیب دو روش AHP و برنامه ریزی آرمانی صفر یا یک پرداخته می شود که
می تواند ضمن در نظر گرفتن دیدگاه های ذی نفعان، ارزیابی فن آوری را با توجه به
عوامل متعارض با یکدیگر انجام دهد.
روش مزبور برای یک انتخاب یک سیستم پیشرفته ساخت و تولید به کار گرفته
می شود تا ضمن نمایش کاربردی بودن روش مزبور، نشان داده شود که روش
ترکیبی می تواند اطلاعات کلیدی بیشتری نسبت به سایر روشهای موجود در ارزیابی
فن آوری برای مدیریت فراهم آورد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Combining AHP with Zero-One Goal Programming Technique for Selection of an Advanced Manufacturing System

چکیده [English]

To remain in the current competitive world as a manufacturing
company, it is vital to use Advanced Manufacturing Systems (AMSs).
AMS selection is now considered a strategic decision for
organizations, due to the effects it has on their future activities. The
process of decision-making involves some complexities which are not
only caused by the varied quantitative and qualitative factors involved,
but also due to the conflictions between these factors, and the diverse
views of stakeholders. Thus, In order to choose AMS type, it is
necessary to take into account both the effective factors and the
stakeholders' viewpoints; and finally, the most suitable system should
be recognized by the management, considering the limitations of the
company’s resources. To date, different approaches have been
developed for AMS evaluation and selection, with their own
advantages and disadvantages - some of them ignoring the qualitative
factors and others being time consuming, for instance. This paper
combines the AHP method with zero-one goal programming
technique, enabling decision - makers to encompass diverse views of
stakeholders, and at the same time assess the conflicting factors. The
proposed method has been applied to a real world situation to further
prove that this combined method can prepare more key information to
decision-makers than the rest of the available technology-evaluating
methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology evaluation
  • Qualitative factors
  • resource limitations
  • AHP
  • zero-one goal programming
  • advanced manufacturing systems
1. Akimoto, K., Tomoda, T., and Fujii, Y. (2005). "Development of a mixed
integer programming model for technology development strategy and
its application to IGCC technologies", Energy, Vol. 30, No. 7, 1176-
1191.
2. Almannai, B., and Greenough, R.J. (2008). "A decision support tool
based on QFD and FMEA for the selection of manufacturing
automation technologies", Robotics and Computer-Integrated
Manufacturing, Vol. 24, 501–507.
3. Ayres, R.U. (1992). "CIM: a challenge to technology management",
International Journal of Technology Management, Vol. 7, No 1-3, 17-
39.
4. Badri, M.A. (1999). "Combining the analytic hierarchy process and goal
programming for global facility location-allocation problem",
International Journal of Production Economics, 62: 237-248.
5. Badri, M.A. (2001). "A combined AHP-GP model for quality control
systems", International Journal of Production Economics, 72, 27-40.
6. Badiru, A.B. (1990). "A management guide to automation cost
justification", Journal of Industrial. Eng, Vol. 22, No 2, 27-30.
7. Badiru, A.B., Foote, B.L., and Chetupuzha, J. (1991). "A multi-attribute
spreadsheet model for manufacturing technology justification", Journal
of Computers and Industrial Engineering, Vol. 21, No 1-4, 29-33.
8. Bantel, K.A. (1998). "Technology-based, ‘‘adolescent’’ firm
configurations: strategy identification, context, and performance",
Journal of Business Venturing, Vol. 13, No 3, 205–230.
9. Bond, E.U., and Houston, M.B. (2003). "Barriers to matching new
technologies and market opportunities in established firms", Journal of
Product Innovation Management, Vol. 20, No 2, 120–135.
10. Boyer, K.K., Ward, P., and Leong, G.K. (1996). "Approaches to the
factory of the future: An empirical taxonomy", Journal of Operations
Management, Vol. 14, No 4, 297-314.
11. Breiner, S., Cuhls, G., and Grupp, H. (1994). "Technology foresight
using a Delphi approach: a Japanese-German co-operation", R & D
Management, Vol. 24, No 2, 141-153.
12. Buyurgan, N. and Saygin, C. (2008). "Application of the analytical
hierarchy process for real-time scheduling and part routing in advanced
manufacturing systems", Journal of Manufacturing Systems, Vol. 27,
101-110.
13. Canada, J. R. (1986). "Non-traditional method for evaluating CIM
opportunities assign weights to intangibles", Journal of Industrial
Engineering., Vol. 18, No 3, 66-71.
14. Capon, N., and Glazer, R. (1991). "Marketing and technology: a
strategic co alignment", Journal of Marketing, Vol. 51, No 3, 1–14.
15. Chambers, M. R. (1991). "Planning for technological substitution and
change", International Journal of Production Economics, Vol. 25, 191-
200.
16. Chang, T.H., and Wang, T.C. (2009). "Measuring the success possibility
of implementing advanced manufacturing technology by utilizing the
consistent fuzzy preference relations", Expert Systems with
Applications, Vol. 36, 4313–4320

17. Chen, L.C., and Lin, L. (2002). "Optimization of product configuration
design using functional requirements and constraints", Research in
engineering design, Vol. 13, 167-182.
18. Chuu, S.J. (2009). "Group decision-making model using fuzzy multiple
attributes analysis for the evaluation of advanced manufacturing
technology", Fuzzy Sets and Systems, Vol, 160, 586-602.
19. Coates, J.F. (1995). "How to recognise a sound technology forecast",
Research Technology Management, Vol. 38, No 5. 11-12.
20. Crawford, M., and Benedetto, A.D. (2008). "New products
management", McGraw-Hill, Singapore.
21. Daily, C.A., McDougall, P.P., Covin, J.G., and Dalton, D.R. (2002).
"Governance and strategic leadership in entrepreneurial firms", Journal
of Management, Vol. 28, No 3, 387–412.
22. Da Silveria, G. (2005). "Market priorities, manufacturing configuration,
and business performance: An empirical analysis of the order-winners
framework", Journal of Operation Management, Vol. 23, 662-675.
23. DeRuntz, B., and Turner, R. (2003). "Organizational considerations for
advanced manufacturing technologies", The Journal of Technology
Studies, Vol. 29, No 3.
24. Falkner, H.C., and Benhajila, S. (1990). "Multi-attribute decision models
in the justification of CIM systems", The Engineering. Economist, Vol.
35, No 2, 91-114.
25. Forman, E.H and Gass, S.I. (2001). "The analytic hierarchy process-an
exposition", Operations Research, Vol. 49, No 4, 469-486.
26. Gagnon, R.J., and Haldar, S. (1997). "Assessing advanced engineering
technologies", International Journal of Technology Management, Vol.
14, No 2/3/4, 439-469.
27. Galotti, K.M. (2002). "Making decisions that matter", Lawrence
Erlbaum Associates, New Jersey.
28. Green, G. (2000). "Towards integrated evaluation: validation of
models", Journal of engineering design, Vol. 11(2), 121-132.
29. Hellstrom, T. (2003). "Systemic innovation and risk: technology
assessment and the challenge of responsible innovation", Technologic
Science, Vol. 25, 369–384.
30. Henrikson, A.D.P. (1997). "A technology assessment primer for
management of technology", International Journal of Technology
Management, Vol. 13, No 5/6, 615-638.
31. Henrikson, A.D.P., and Booth, S.R. (1995). "Evaluating the costeffectiveness
of new environmental technologies", Remediation, Vol. 5,
No 1, 7-24.
32. Hilbrink, J.O. (1989). "Economic impact and technical change", IEEE
Transactions on Engineering Management, Vol. 36, No 1, 37-46.
33. Hilier, F.S., and Liberman, G.J. (2007). "Introduction to operations
research", McGraw-Hill, Singapore.
34. Hofmann, C., and Orr, S. (2005). "Advanced manufacturing technology
adoption-the German experience", Technovation, Vol. 25, 711–724.
35. Humphreys, K.K. (1983). "Jelen’s cost and optimisation engineering (3rd
edition)", McGraw-Hill, New York.
36. Hsuan, M.J. (2001). "Portfolio management of R&D projects:
implications for innovation management", Technovation, Vol. 21, No 7,
423–435.

17. Chen, L.C., and Lin, L. (2002). "Optimization of product configuration
design using functional requirements and constraints", Research in
engineering design, Vol. 13, 167-182.
18. Chuu, S.J. (2009). "Group decision-making model using fuzzy multiple
attributes analysis for the evaluation of advanced manufacturing
technology", Fuzzy Sets and Systems, Vol, 160, 586-602.
19. Coates, J.F. (1995). "How to recognise a sound technology forecast",
Research Technology Management, Vol. 38, No 5. 11-12.
20. Crawford, M., and Benedetto, A.D. (2008). "New products
management", McGraw-Hill, Singapore.
21. Daily, C.A., McDougall, P.P., Covin, J.G., and Dalton, D.R. (2002).
"Governance and strategic leadership in entrepreneurial firms", Journal
of Management, Vol. 28, No 3, 387–412.
22. Da Silveria, G. (2005). "Market priorities, manufacturing configuration,
and business performance: An empirical analysis of the order-winners
framework", Journal of Operation Management, Vol. 23, 662-675.
23. DeRuntz, B., and Turner, R. (2003). "Organizational considerations for
advanced manufacturing technologies", The Journal of Technology
Studies, Vol. 29, No 3.
24. Falkner, H.C., and Benhajila, S. (1990). "Multi-attribute decision models
in the justification of CIM systems", The Engineering. Economist, Vol.
35, No 2, 91-114.
25. Forman, E.H and Gass, S.I. (2001). "The analytic hierarchy process-an
exposition", Operations Research, Vol. 49, No 4, 469-486.
26. Gagnon, R.J., and Haldar, S. (1997). "Assessing advanced engineering
technologies", International Journal of Technology Management, Vol.
14, No 2/3/4, 439-469.
27. Galotti, K.M. (2002). "Making decisions that matter", Lawrence
Erlbaum Associates, New Jersey.
28. Green, G. (2000). "Towards integrated evaluation: validation of
models", Journal of engineering design, Vol. 11(2), 121-132.
29. Hellstrom, T. (2003). "Systemic innovation and risk: technology
assessment and the challenge of responsible innovation", Technologic
Science, Vol. 25, 369–384.
30. Henrikson, A.D.P. (1997). "A technology assessment primer for
management of technology", International Journal of Technology
Management, Vol. 13, No 5/6, 615-638.
31. Henrikson, A.D.P., and Booth, S.R. (1995). "Evaluating the costeffectiveness
of new environmental technologies", Remediation, Vol. 5,
No 1, 7-24.
32. Hilbrink, J.O. (1989). "Economic impact and technical change", IEEE
Transactions on Engineering Management, Vol. 36, No 1, 37-46.
33. Hilier, F.S., and Liberman, G.J. (2007). "Introduction to operations
research", McGraw-Hill, Singapore.
34. Hofmann, C., and Orr, S. (2005). "Advanced manufacturing technology
adoption-the German experience", Technovation, Vol. 25, 711–724.
35. Humphreys, K.K. (1983). "Jelen’s cost and optimisation engineering (3rd
edition)", McGraw-Hill, New York.
36. Hsuan, M.J. (2001). "Portfolio management of R&D projects:
implications for innovation management", Technovation, Vol. 21, No 7,
423–435.

Jo, H., and Lee, J. (1996). "The relationship between an entrepreneur’s
background and performance in a new venture', Technovation, Vol. 16,
No 4, 161–171.
38. Khatami Firouzabadi, S.M.A., and Henson, B.W. (2004), "An
aggregation method for multiple stakeholders’ in design selection
decisions", Proceedings of the second international conference on
manufacturing research, Sheffield.
39. Khatami Firouzabadi, S.M.A., Henson, B., and Barnes, C. (2008). "A
multiple stakeholders’ approach to strategic selection decisions",
International Journal of Computers and Industrial Engineering, Vol. 58
(4), 851-865.
40. Kim, S.H., Crick, T., and Kim, S.H. (1986). "Do executives practice what
academics preach?" Management Accounting, Vol. 67, 49-52.
41. Klepper, S., and Simons, K.L. (2000). "The making of an oligopoly: firm
survival and technological change in the evolution of the US tire
industry", Journal of Political Economy, Vol. 108, No 4, 728–760.
42. Kolli, S., and Parsaei, H.R. (1992). "Multi-criteria analysis in the
evaluation of advanced manufacturing technology using
PROMETHEE", Journal of Computers and Industrial Engineering.,
Vol. 23, No 1-4, 455-458.
43. Krinsky, I., and Miltenburg, J. (1991). "Alternate method for the
justification of advanced manufacturing technologies", International
Journal of Production Research, Vol. 29, 997-1015.
44. Linstone, H.A., and Turoff, M. (1975). "The Delphi multiple objectives:
preferences and value tradeoffs", John Wiley & Sons, New York.
45. Lovatt, A.M., and Shercliff, H.R. (1998). "Manufacturing process
selection in engineering design, Part 2: an approach for creating taskbased
process selection procedures", Journal of material and design,
19, 217-230.
46. Martino, J.P. (1993). "Technological forecasting for decision-making
(3rd edition)", McGraw-Hill, New York.
47. McGrath, R.G., and MacMillan, I.C. (2000). "Assessing technology
projects using real options reasoning", Technological Management, 35-
49.
48. Meredith, J.R., and Suresh, N.C. (1986). "Justification techniques for
advanced manufacturing technologies", International Journal of
Production Research, Vol. 24, No 5, 1043-1057.
49. Meyer, W. (1992). "Value analysis for AI applications in CIM
environments", IEEE International Workshop on Emerging
Technologies and Factory Automation, 469-475.
50. Nagalingam, S.V., and Lin, G.C.I. (1997). "A unified approach towards
CIM justification", Computer Integrated Manufacturing Systems, Vol.
10, No 2, 133-145.
51. Nelson, C.A. (1986). "A scoring model for flexible manufacturing
systems project selection", European Journal of Operational Research,
Vol. 24, 346-359.
52. Noble, J.L. (1990). "A new approach for justifying computer-integrated
manufacturing", Journal of Cost Management for the manufacturing
Industry, Vol. 3, No 4, 14-19.
53. Noori, H. (1995)."The design of an integrated group decision support
system for technology assessment", R&D Management, Vol. 25, 309-
322.

54. Ordoobadi, S.M, and Mulvaney, N.J. (2001). "Development of a
justification tool for advanced manufacturing technologies-value
analysis", Journal of Engineering Tchnology Management, Vol. 18,
157–184.
55. Olson, D. (1995). "Decision aids for selection problems", Springer-
Verlag Book Company, New York.
56. Percival, J.C., and Cozzarin, B.P. (2010). "Complementarities in the
implementation of advanced manufacturing technologes", Journal of
High Technology Management Research, Vol. 21, (2010), 122-135.
57. Perry, S.C. (2001). "The relationship between written business plans
and the failure of small businesses in the US", Journal of Small
Business Management, Vol. 39, No 3, 201–208.
58. Petty, J.W., and Bowlin, O.D. (1976). "The financial manager and
quantitative decision models", Financial Management, Vol. 4, No 4,
32-41.
59. Pike, R., Sharp, J., and Price, D. "AMT investment in the larger UK
firm", International Journal of Operations and Production
Management, Vol. 9, No 2, (1989), 149-161.
60. Prabhu, T.R., and Vizayakumar, K. (2001). "Technology choice using
FHDM - a case of iron-making technology", IEEE Transactions and
Engineering Management, Vol. 48, No. 2, 209–222.
61. Prasad, A.V.S., and Somasekhara, N. (1990). "The analytic hierarchy
process for choice of technologies", Technological Forecasting and
Social Change, Vol. 38, 151-158.
62. Ramasesh, R.V., and Jayakumar, M.D. (1993). "Economic justification
of advanced manufacturing technology", OMEGA, International
Journal of Management Science, Vol. 21, No 3, 289-306.
63. Rappa, M.A. (1994). "Assessing the rate of technological progress using
hazard rate models of R & D communities", R & D Management, Vol.
24, No 2, 183-194.
64. Rardin, R.L. (1998). "Optimisation in operations research", Prentice-
Hall International, UK.
65. Read, M. J., and Gear, A.E. (1994). "Teamworking to develop
technology strategy", International Journal of Technology
Management, Vol. 9, No 2, 242-251.
66. Rias, J., and Van, W. (2010). "Technology assessment for portfolio
managers", Journal of technovation Vo. 30, No 4, 223-228.
67. Rosenkranz, S. (2003). "Simultaneous choice of process and product
innovation when consumers have a preference for product variety",
Journal of Economic Behavior and Organization, Vol. 50, No 2, 183–
201.
68. Schniederjans, M.J and Garvin, T. (1997). "Using the analytic hierarchy
process and multi-objective programming for the selection of cost
drivers in activity-based costing", European Journal of Operation
Research, Vol. 100, 72-80.
69. Schniederjans, M.J., and Wilson, R.L., (1991). "Using the analytic
hierarchy process and goal programming for information system project
selection". Information and Management, 20, 333-342.
70. Shepherd, D.A., Douglas, E.J., and Shanley, M. (2000). "New venture
survival", Business Venturing, Vol. 15, No 5, 393–410.

71. Sohn, S.Y., and Ahn, B.J. (2003). "Multi-generation diffusion model for
economic assessment of new technology", Forecasting of Social
Change, Vol. 70, 251–264.
72. Swink, M., and Nair, A. (2007). "Capturing the competitive advantages
of advanced manufacturing technologies: Design-manufacturing
integration as a complementary set", Journal of Operations
Management, Vol. 25, No 3, 736-754.
73. Theodorou, P., and Florou, G. (2008). "Manufacturing strategies and
financial performance-The effect of advanced information technology:
CAD / CAM systems", OMEGA, Vol. 36, 107-121.
74. Tichy, G. "The over-optimism among experts in assessment and
foresight", Forecast. Soc. Change, Vol. 71, (2004), 341–363.
75. Tran T.A., and Diam. T. (2008). "A taxonomic review of methods and
tools applied in technology assessment", Technological Forecasting &
Social Change, Vol. 75, 1396–405.
76. Ulvila, J.W. (1987). "Postal automation (ZIP + 4) technology: a decision
analysis", Interfaces, Vol. 17, No 2, 1-12.
77. von Winterfeldt, D., and Edwards, W., (1986). "Decision analysis and
behavioral research", Cambridge University Press, Cambridge.
78. Wilhite, A., and Lord, R. (2006). "Estimating the risk of technology
development", Engineering Management Journal, Vol. 18, No 3, 3–10.
79. Zaidman, B. and Cevidalli, G. (1987). "Project evaluation: externalities
must not be disregarded", R & D Management. Vol. 17, No 4, 269-276.
80. Zhou, H., Leong, G.K., Jonsson, P., and Sum, C.C. (2009). "A
comparative of advanced manufacturing technology and manufacturing
infrastructure investments in Singapore and Sweden", International
Journal of Production Economics, Vol. 120, 42-53


دوره 18، شماره 63
بهار 1390
صفحه 115-151
  • تاریخ دریافت: 17 شهریور 1389
  • تاریخ بازنگری: 01 اردیبهشت 1390
  • تاریخ پذیرش: 01 خرداد 1390