1. عوامل موثربرکارآفرینی سازمانی

دوره 25، شماره 82، زمستان 1395، صفحه 1-27

10.22054/jmsd.2017.7151

سیدمهدی الوانی؛ سعید صفری؛ رضا کهن هوش نژاد؛ سعید خدامرادی


2. قابلیتهای تشخیصی و اجرایی در نوآوری مدیریت

دوره 23، شماره 74، زمستان 1393، صفحه 99-113

عبدا... آقایی؛ عطیه حجاریان کاشانی


3. اثرات پیمان های راهبردی بر روابط بین یادگیری سازمانی، نوآوری و عملکرد مالی شرکت

دوره 18، شماره 64، تابستان 1390، صفحه 141-166

بهمن حاجی پور؛ مرتضی کرد


4. ارائه چارچوبی برای انتخاب استراتژی دانش

دوره 16، شماره 59، تابستان 1388، صفحه 127-150

محمدرضا غلامیان؛ سمیه فقیه میرزایی


5. سازماندهی برای نوآوری

دوره 13، شماره 49، بهار 1385، صفحه 56-75

محمود رضا اسمائیلی