1. ترکیب روشهای AHP و برنامه ریزی آرمانی صفر یا یک برای انتخاب یک سیستم پیشرفته ساخت و تولید

دوره 18، شماره 63، بهار 1390، صفحه 115-151


2. مدلی برای رتبه بندی مشتریان در صنعت بانکداری به منظور اجرایی نمودن مدیریت روابط با مشتری (CRM) (بررسی موردی بانک ملت)

دوره 14، شماره 56، زمستان 1386، صفحه 141-172

محمود محمدیان؛ فرشته امین


3. رویکردی ریاضی به فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP

دوره 8، شماره 32.31، زمستان 1380، صفحه 111-136

جمشید صالحی صدقیانی