1. تأثیر سازگاری راهبردهای مدیریت منابع انسانی و راهبردهای کسب و کار بر عملکرد سازمانی

دوره 19، شماره 67، پاییز 1391، صفحه 200-226

سید یعقوب حسینی؛ سیدعباس موسوی؛ ابوالفضل ابراهیمی


2. الگویی برای تناسب کارکردهای مدیریت منابع انسانی براساس تلفیق نظریه هزینه مبادله و رویکرد بازارهای داخلی سازمان

دوره 18، شماره 63، بهار 1390، صفحه 63-84


3. مدیریت مبتنی بر شایستگی و نقش آن در مدیریت منابع انسانی

دوره 15، شماره 57، بهار 1387، صفحه 1-16

سید حسین ابطحی؛ محمد منتظری


4. اطلاع رسانی در مدیریت منابع انسانی از طریق طراحی سیستم های اطلاعاتی اجتماعی: حسابداری اجتماعی، حسابرسی اجتماعی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1374، صفحه 151-170

جهانیار بامداد صوفی