1. طراحی و تبیین نظام حمایت دولت از شرکتهای مشترک بین المللی مقیم ایران و ارایه الگوی مناسب

دوره 12، شماره 47، پاییز 1384، صفحه 99-133

محمد حقیقی؛ محسن کلهری


2. بررسی رابطه فرایند توسعه نیروی انسانی با فرایند توسعه تکنولوژی در ایران

دوره 9، شماره 35.36، زمستان 1381، صفحه 50-66

قاسم رمضانپور نرگسی


3. نرخ بازده سرمایه گذاری: دفتری یا واقعی؟

دوره 4، شماره 15، پاییز 1373، صفحه 59-81

علی ثقفی