1. برنامه های توانمند سازی کارکنان

دوره 9، شماره 35.36، زمستان 1381، صفحه 159-185

محمد محمدی


2. نقدی بر نظریه سلسله مراتبی بودن نیازها در ایجاد انگیزش

دوره 9، شماره 33.34، تابستان 1381، صفحه 53-68

قاسم انصاری رنانی


3. توانمند سازی کارکنان: رویکردها و فرایندها

دوره 9، شماره 33.34، تابستان 1381، صفحه 175-204

محمد محمدی


4. روند استخدامی و بهره وری کارکنان دولت

دوره 8، شماره 32.31، زمستان 1380، صفحه 69-86

سید محمد اعرابی


5. بررسی میزان رضایتمندی کارکنان شرکت X تهران

دوره 7، شماره 25.26، تابستان 1379، صفحه 83-104

عزت الله سام آرام


6. نگرش کارکنان درباره عوامل موثر در رضایت شغلی و ترک خدمت

دوره 1، شماره 4، زمستان 1370، صفحه 17-32

محمود ساعتچی