1. الگوی هماهنگی گونه های قدرت با گونه های تغییر و اثر این هماهنگی بر عملکرد شرکت ها

دوره 24، شماره 77، تابستان 1394، صفحه 187-219

سیدعلی اکبر افجه؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ ابراهیم محمودزاده؛ محسن ادبی فیروزجایی


2. معرفی توانمند سازی در مدیریت و الگوهای آن

دوره 10، شماره 39.40، زمستان 1382، صفحه 99-121

علی اکبر فرهنگی؛ مجتبی اسکندری


3. مدل های دو گانه ی تجزیه و تحلیل قدرت و سیاست سازمانی

دوره 6، شماره 23.24، زمستان 1378، صفحه 159-176

اکرم هادیزاده مقدم