26. تئوری اقتضاء و تحقیقات کاربردی در مدیریت

دوره 2، شماره 6، تابستان 1371، صفحه 101-122

داود مدنی


27. تصمیم گیری در بحران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1370، صفحه 68-86

سید مهدی الوانی


28. مدیریت در عصر حکمت

دوره 1، شماره 2، تابستان 1370، صفحه 37-45

علی رضائیان


29. سایبرنتیک و کاربرد آن در مدیریت

دوره 1، شماره 1، بهار 1370، صفحه 62-88

غلامرضا خاکی