-24. هم افزایی فلسفه و مدیریت طرحی برای مدیران پیشرو

دوره 28، شماره 92، تابستان 1398، صفحه 65-87

10.22054/jmsd.2019.10105

نرگس نظرنژاد؛ اسماعیل ملک‌اخلاق


-23. تجزیه و تحلیل ارتباط عوامل سازمان و مدیریت با اجرایخط مشی توسعه کمی و کیفی برنامه دکتریتخصصی مدیریت

دوره 15، شماره 57، بهار 1387، صفحه 53-85

فتاح شریف زاده؛ عباس کاظمی بیدگلی


-22. ترکیب سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با مدیریت بر مبنای فعالیت جهت کنترل و اداره کردن منابع سازمانی

دوره 14، شماره 54، تابستان 1386، صفحه 55-76

احمد رجبی


-21. بررسی رابطه بین هوش عاطفی با مدیریت منابع انسانی، رهبری اثر بخش گروه و پیشرفت شغلی

دوره 13، شماره 52، زمستان 1385، صفحه 41-56

مرضیه مختاری پور؛ سید علی سیادت؛ شعله امیری


-20. نقدی بر شیوه های شناخت در مدیریت

دوره 13، شماره 50، تابستان 1385، صفحه 47-63

سید مهدی الوانی


-19. نارسایی های ارزیابی عملکرد در مدیریت نتیجه گرا

دوره 11، شماره 43.44، زمستان 1383، صفحه 3-13

سیدمهدی الوانی


-18. معرفی توانمند سازی در مدیریت و الگوهای آن

دوره 10، شماره 39.40، زمستان 1382، صفحه 99-121

علی اکبر فرهنگی؛ مجتبی اسکندری


-17. توانمند سازی کارکنان: رویکردها و فرایندها

دوره 9، شماره 33.34، تابستان 1381، صفحه 175-204

محمد محمدی


-16. ارزیابی طراحی کیفیت فراگیر در شرکت های متوسط: نتیجه تحقیق

دوره 9، شماره 33.34، تابستان 1381، صفحه 205-224

منوچهر انصاری


-15. آیا می توان در تئوری های سازمان و مدیریت یک تئوری عام و جهان شمول داشت؟

دوره 7، شماره 27.28، زمستان 1379، صفحه 185-198

عباس صمدی


-14. رهبری و مدیریت در دانشگاه ها

دوره 7، شماره 27.28، زمستان 1379، صفحه 91-104

علی اکبر فرهنگی؛ سیدحیدر حسینی


-13. مدیریت ریسک شناسی

دوره 7، شماره 25.26، تابستان 1379، صفحه 1-11

شمس السادات زاهدی


-12. مدیریت محیط سازمانی (سازمان در تعامل با محیط(

دوره 7، شماره 25.26، تابستان 1379، صفحه 55-72

جعفر ممی زادی


-11. ارگونومی در مدیریت و طراحی سازمانی

دوره 6، شماره 23.24، زمستان 1378، صفحه 176-193

علیرضا چوبینه


-10. نقش مدیران حرفه ای در توسعه، ضرورت حرفه ای کردن مدیریت در جامعه

دوره 6، شماره 23.24، زمستان 1378، صفحه 41-62

ناصر میرسپاسی


-9. بازتاب جلوه های نظریه ی بی نظمی در مدیریت

دوره 6، شماره 21.22، تابستان 1378، صفحه 37-53

سیدمهدی الوانی


-8. مشاهیر مدیریت

دوره 5، شماره 20، زمستان 1374، صفحه 109-130

حسین رحمان سرشت


-7. پژوهش کیفی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1374، صفحه 17-28

سید مهدی الوانی


-6. مدل مدیریت کیفیت فراگیر برای ایران

دوره 5، شماره 19، پاییز 1374، صفحه 15-37

شمس السادات زاهدی؛ بهنام نخعی


-5. استراتژی های آموختنی برای حسابداری مدیریت در موقعیت های برنامه ناپذیر

دوره 5، شماره 17.18، تابستان 1374، صفحه 51-84

سید جواد غروری


-4. نگاهی دیگر به مدیریت و توسعه سازمان در عصر حاضر

دوره 5، شماره 17.18، تابستان 1374، صفحه 103-118

علی اکبر افجه ای


-3. چگونگی انتظارات در روابط مدیران و زیردستان

دوره 4، شماره 16، زمستان 1373، صفحه 15-27

غلامعلی سرمد


-2. نقش شرکت های فراملیتی در مدیریت تحولات جهان معاصر و آینده

دوره 4، شماره 16، زمستان 1373، صفحه 45-76

اصغر مشبکی؛ مرتضی موسوی خانی


-1. مدیریت ریسک سیاسی

دوره 4، شماره 13.14، تابستان 1373، صفحه 1-12

شمس السادات زاهدی


0. ایجاد و گسترش نظام های اطلاعاتی مدیریت

دوره 3، شماره 11.10، پاییز 1372، صفحه 75-95

شمس السادات زاهدی