1. بررسی تجربی نقش بازی انگاری در وفاداری و انگیزش کارکنان

دوره 28، شماره 93، پاییز 1398، صفحه 37-61

10.22054/jmsd.2019.10419

ابوالحسن حسینی؛ مهدی رئوف