1. چالش‌های روابط فرد-سازمان در شرکت‌های دانش بنیان

دوره 28، شماره 92، تابستان 1398، صفحه 115-133

10.22054/jmsd.2019.10107

عباسعلی رستگار؛ بهنام گلشاهی