1. تأثیر حسادت در محل کار بر رفتار انحرافی کارکنان

دوره 28، شماره 91، بهار 1398، صفحه 119-138

10.22054/jmsd.2019.9663

علی نصر اصفهانی؛ پریسا حیدری