1. رابطه میان عدالت ادراک شده در تعدیل نیروی انسانی سازمان با احساس گناه کارکنان

دوره 28، شماره 92، تابستان 1398، صفحه 9-33

10.22054/jmsd.2019.10103

رضا واعظی؛ میرعلی سید نقوی؛ سارا ملکی


2. ادراک کارکنان از فعالیت های منابع انسانی تعهد محور

دوره 28، شماره 91، بهار 1398، صفحه 31-63

10.22054/jmsd.2019.9659

سعید صحت؛ فاطمه سجادیان