1. تاب آوری سازمانی از منظر کارکنان بااستعداد و مدیران سازمان

دوره 28، شماره 91، بهار 1398، صفحه 9-30

10.22054/jmsd.2019.9658

ابوالحسن حسینی؛ فاطمه جعفری بازیار