1. تبیین نقش بدبینی سازمانی در تاثیرگذاری بر انزوای خود خواسته کاری کارکنان

دوره 27، شماره 90، زمستان 1397، صفحه 89-140

10.22054/jmsd.2019.9397

مریم مصباحی