1. نقدی بر شیوه های شناخت در مدیریت

دوره 13، شماره 50، تابستان 1385، صفحه 47-63

سید مهدی الوانی


2. شناسایی خانواده قطعات و قطعات گلوگاهی در سیستم تولید سلولی

دوره 10، شماره 39.40، زمستان 1382، صفحه 51-67

ابوالفضل کزازی؛ سید علی مرعشی


3. تحلیلی سیستمی از مدیریت حج در جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 32.31، زمستان 1380، صفحه 1-23

شمس السادات زاهدی


4. مطالعه ای در زمینه ی سیستم کنترل تولید در صنعت خودرو سازی ایران

دوره 6، شماره 21.22، تابستان 1378، صفحه 139-156

لعیا الفت


5. مدلی چهار وجهی در تعیین اثر بخشی سازمانی یک روش شناسی علمی برای محاسبه اثر بخشی سیستم ها

دوره 5، شماره 20، زمستان 1374، صفحه 49-74

گوئل کهن


6. سایبرنتیک و کاربرد آن در مدیریت

دوره 1، شماره 1، بهار 1370، صفحه 62-88

غلامرضا خاکی