1. تبارشناسی روشهای تحقیق در علوم انسانی در مسیر تمدن ایرانی- اسلامی

دوره 27، شماره 88، تابستان 1397، صفحه 75-101

10.22054/jmsd.2018.8928

جهانیار بامداد صوفی