1. تاثیر امکانات رفاهی بر سرمایه روانشناختی مثبت

دوره 27، شماره 87، بهار 1397، صفحه 29-44

10.22054/jmsd.2018.8649

محسن علیزاده ثانی؛ ابوالحسن حسینی؛ امیر تبسمی