1. تاثیر عوامل استرس‌زا شغلی با رفتارشهروندی سازمانی با نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده

دوره 26، شماره 86، زمستان 1396، صفحه 25-60

10.22054/jmsd.2017.8442

بهروز رضائی منش؛ عقیل قربانی پاجی