1. بررسی تاثیر سکوت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی

دوره 26، شماره 85، پاییز 1396، صفحه 109-124

10.22054/jmsd.2017.8222

امیرحسین امیرخانی؛ فرشته قلعه‌آقا‌بابائی