1. تأثیر رهبری تعالی بخش بر پاسخگویی اخلاقی: تبیین نقش معنویت در محیط کار

دوره 26، شماره 84، تابستان 1396، صفحه 33-52

10.22054/jmsd.2017.7853

اردشیر شیری؛ سیمین نصرالهی وسطی