1. تاثیر عوامل استرس‌زا شغلی با رفتارشهروندی سازمانی با نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده

دوره 26، شماره 86، زمستان 1396، صفحه 25-60

10.22054/jmsd.2017.8442

بهروز رضائی منش؛ عقیل قربانی پاجی


2. ارتباط بین اعتماد سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی

دوره 24، شماره 78، پاییز 1394، صفحه 1-16

حمید رضا بهرامی؛ رسول صریحی اسفستانی


3. نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روانشناختی بر عملکرد شغلی

دوره 22، شماره 70، تابستان 1392، صفحه 209-229

ایرج سلطانی؛ رسول صریحی اسفستانی؛ حمیده عباسی


4. رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان متغیر میانجی میان حمایت سازمانی ادراک شده و سرمایه اجتماعی

دوره 18، شماره 66، زمستان 1390، صفحه 25-46

میلاد بختی؛ محسن ترابی؛ آرین قلی‌پور