1. اثر نظارت و بازرسی در استقرار و تقویت فرهنگ پاسخگویی

دوره 15، شماره 58، پاییز 1387، صفحه 127-142

فتاح شریف زاده؛ علی ادبی فیروزجایی


2. ترکیب سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با مدیریت بر مبنای فعالیت جهت کنترل و اداره کردن منابع سازمانی

دوره 14، شماره 54، تابستان 1386، صفحه 55-76

احمد رجبی


3. بررسی پردازش اطلاعات، کنترل و یادگیری در شرکت های چند ملیتی و فرا ملیتی

دوره 11، شماره 43.44، زمستان 1383، صفحه 217-242

منیجه بحرینی زاده


4. تاثیر وجود کمیته حسابرسی بر حسابرسی مستقل، کنترلهای داخلی و گزارشگری مالی

دوره 9، شماره 35.36، زمستان 1381، صفحه 67-91

یحیی حساس یگانه؛ سید محمد حسینی بهشتیان


5. مطالعه ی تطبیقی نظام های نظارتی

دوره 6، شماره 23.24، زمستان 1378، صفحه 63-84

سیدمحمد میرمحمدی