1. تاثیر سلامت سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان

دوره 27، شماره 90، زمستان 1397، صفحه 45-64

10.22054/jmsd.2019.9395

محمد منتظری؛ لی لی فردوسی پور


2. رابطه بین توانمندسازی روان‌شناختی و عوامل موثر بر بهره‌وری منابع انسانی

دوره 24، شماره 79، زمستان 1394، صفحه 73-100

عباس عباس پور؛ مرتضی بدری


3. تأثیرتعهد مدیران بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان

دوره 19، شماره 67، پاییز 1391، صفحه 97-128

نبی اله دهقان؛ صمد فتحی؛ سمیه گرجامی؛ حسین ولی‌وند زمانی


4. رابطه رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی کارکنان شرکت تأمین قطعات ایران خودرو

دوره 19، شماره 67، پاییز 1391، صفحه 155-177

عبدالرضا میری؛ اسماعیل سبزیکاران؛ حسین رضایی


5. برنامه های توانمند سازی کارکنان

دوره 9، شماره 35.36، زمستان 1381، صفحه 159-185

محمد محمدی


6. توانمندسازی نیروی نیروی انسانی

دوره 8، شماره 32.31، زمستان 1380، صفحه 211-232

محمد محمدی