1. عوامل موثر بر نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسلامی

دوره 28، شماره 92، تابستان 1398، صفحه 135-163

10.22054/jmsd.2019.10108

فتاح شریف زاده؛ بهروز رضایی منش؛ امیرحسن عزتی


2. شناسایی و اولویت بندی عوامل سازمانی موثر بر اجرایی کردن ابعاد کارآفرینی سازمانی با تبیین نقش نهادینه سازی کارآفرینی

دوره 22، شماره 70، تابستان 1392، صفحه 1-24

سید مهدی الوانی؛ رضا کهن هوش نژاد؛ سعید صفری؛ سعید خدامرادی