1. مفروضاتی برای پیاده سازی استراتژی های مدیریت دانش با توجه به ساختارهای سازمان

دوره 16، شماره 59، تابستان 1388، صفحه 151-172

میر علی سید نقوی