1. پژوهشی پیرامون فشارهای عصبی مدیران بخش صنعت در کشور

دوره 2، شماره 5، بهار 1371، صفحه 12-40

سید محمد الوانی؛ حسین ابطحی