1. عوامل مؤثر بر قابلیت سودآوری مشتری با رویکرد شرکت به شرکت(مطالعه موردی هتلهای شهر اصفهان)

دوره 14، شماره 55، پاییز 1386، صفحه 65-94

مهدی جمشیدیان؛ امیر حسین شریعتی


2. بررسی خصوصیات سیستم های حسابداری صنایع استان خوزستان

دوره 9، شماره 35.36، زمستان 1381، صفحه 92-110

سید حسین سجادی؛ محمدمهدی رزاقی