1. طراحی و تبیین ساختار مناسب برای افزایش کارایی تجاری در ایران

دوره 6، شماره 23.24، زمستان 1378، صفحه 85-113

سیدمحمد اعرابی