1. مدیریت توسعه کشاورزی پایدار

دوره 13، شماره 50، تابستان 1385، صفحه 1-18

شمس السادات زاهدی؛ غلامعلی نجفی


2. پارادایم جدید: از مدیریت توسعه تا مدیریت توسعه پایدار

دوره 7، شماره 27.28، زمستان 1379، صفحه 1-24

شمس السادات زاهدی؛ حسن دانائی فرد


3. نگرشی کوتاه بر ساختهای فکری تکنولوژی و مدیریت توسعه

دوره 1، شماره 2، تابستان 1370، صفحه 46-56

علی اکبر فرهنگی