1. یک مدل اجماع در تصمیم گیری گروهی: رویکرد فازی

دوره 11، شماره 41.42، تابستان 1383، صفحه 147-169

صدیقه خورشید؛ کارو لوکس؛ عزیزالله معماریانی


2. تأثیر نحوه ارائه اطلاعات و میزان پردازش اطلاعات برکیفیت تصمیم گیری

دوره 10، شماره 37.38، تابستان 1382، صفحه 221-252

محسن خوش طینت؛ رافیک باغومیان


3. نقش اطلاعات و تحقیقات در بازاریابی بین الملل

دوره 2، شماره 5، بهار 1371، صفحه 133-154

عبدالرحیم ابراهیمی