1. بررسی و نقد فلسفی نظریه دوعاملی فردریک هرزبرگ از دیدگاه نمادین- تفسیری

دوره 27، شماره 89، پاییز 1397، صفحه 119-144

10.22054/jmsd.2018.26707.2522

مهناز کشت کار رجبی؛ علی اکبر اعتباریان


2. نقدی بر نظریه سلسله مراتبی بودن نیازها در ایجاد انگیزش

دوره 9، شماره 33.34، تابستان 1381، صفحه 53-68

قاسم انصاری رنانی


3. نگرشی کاربردی برای اجرای موثر کایزن

دوره 8، شماره 29.30، تابستان 1380، صفحه 33-52

ابوالفضل کزازی


4. انگیزش، فضای سازمانی و بهره وری در سازمان

دوره 3، شماره 9، بهار 1372، صفحه 95-127

محمود ساعتچی