1. تاثیر سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش و سرمایه فکری

دوره 25، شماره 80، تابستان 1395، صفحه 101-118

10.22054/jmsd.2016.4031

سیدمحسن علامه؛ هدی توکلی؛ ریحانه السادات طبائیان


2. بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر میزان بهره‌وری منابع انسانی

دوره 25، شماره 80، تابستان 1395، صفحه 183-209

10.22054/jmsd.2016.4035

سعید غیاثی ندوشن؛ احسان امین الرعایا


3. بررسی رابطه رهبری تحول‏گرا با سرمایه فکری و سرمایه روانشناختی با اثر میانجی مدیریت تحول‏گرا

دوره 24، شماره 77، تابستان 1394، صفحه 77-97

محمودرضا اسماعیلی؛ علی شریعت نژاد


4. شناسایی تاثیر سرمایه فکری بر تشخیص فرصتهای کارآفرینانه در شرکتهای دانشبنیان

دوره 22، شماره 71، پاییز 1392، صفحه 19-48

کامبیز طالبی؛ علی داوری؛ عامر دهقان نجمآبادی


5. تاثیرسبک رهبری خدمت گزار و سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی

دوره 22، شماره 70، تابستان 1392، صفحه 135-149

داود حسین پور؛ مریم اهوپای


6. تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان

دوره 22، شماره 70، تابستان 1392، صفحه 47-75

سید عباس موسوی؛ سید یعقوب حسینی؛ عبدالمجید مصلح؛ پروانه بهرامی


7. ابعاد و مدل های اندازه گیری سرمایه فکری

دوره 14، شماره 55، پاییز 1386، صفحه 39-64

سید محمد زاهدی؛ فرشته لطفی زاده