1. تاثیر سلامت سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان

دوره 27، شماره 90، زمستان 1397، صفحه 45-64

10.22054/jmsd.2019.9395

محمد منتظری؛ لی لی فردوسی پور


2. مطالعه تأثیر ادراک استراتژی مدیریت استعداد بر عملکرد شغلی کارکنان

دوره 27، شماره 87، بهار 1397، صفحه 1-28

10.22054/jmsd.2017.8648

رحمت اللّه قلی پور؛ محمود خزایی


3. تاثیر رضایت شغلی بر عملکرد با نقش میانجی وفاداری سازمانی

دوره 25، شماره 83، بهار 1396، صفحه 51-68

10.22054/jmsd.2017.7478

محمودرضا اسماعیلی؛ حیدر صیدزاده


4. عدالت سازمانی و تاثیر آن بر آوا و عملکرد کارکنان

دوره 22، شماره 72، زمستان 1392، صفحه 143-163

محمد دوستار؛ محمد اسماعیل زاده


5. نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روانشناختی بر عملکرد شغلی

دوره 22، شماره 70، تابستان 1392، صفحه 209-229

ایرج سلطانی؛ رسول صریحی اسفستانی؛ حمیده عباسی