1. عوامل موثر بر نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسلامی

دوره 28، شماره 92، تابستان 1398، صفحه 135-163

10.22054/jmsd.2019.10108

فتاح شریف زاده؛ بهروز رضایی منش؛ امیرحسن عزتی


2. بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت کیفیت جامع

دوره 22، شماره 72، زمستان 1392، صفحه 119-141

چنگیز والمحمدی؛ شروین روشن ضمیر


3. تبیین زیرساختهای مدیریت دانش با استفاده ازمدلهای فرهنگ و رهبری سازمانی

دوره 15، شماره 57، بهار 1387، صفحه 86-104

میر علی سید نقوی؛ سید محمد مهدی بحرالعلوم


4. پذیرش فرهنگ سازمانی و بقای سازمان

دوره 13، شماره 50، تابستان 1385، صفحه 119-146

محمد زرنگار


5. مدیریت بومی: چالشها و راهکارها

دوره 11، شماره 43.44، زمستان 1383، صفحه 113-137

حسن لباف؛ محمدرضا دلوی


6. پژوهش در فرهنگ سازمانی

دوره 11، شماره 41.42، تابستان 1383، صفحه 223-246

سید محمد زاهدی


7. فن آوری اطلاعات و فرهنگ بررسی اهمیت ابعاد فرهنگی به کارگیری فن آوری اطلاعات

دوره 11، شماره 41.42، تابستان 1383، صفحه 125-146

مسعود موحدی؛ مسعود عباسی