1. بررسی نقش تعدیل کنندگی کانون کنترل کارکنان بر رابطه بین سبک رهبری و تعهد سازمانی

دوره 23، شماره 73، بهار 1393، صفحه 121-143

مهدی حقیقی کفاش؛ محمود جلائیان دهقانی


2. پژوهشی پیرامون مقایسه ویژگی های مدیران موفق با سایر مدیران از نظر کانون کنترل

دوره 14، شماره 54، تابستان 1386، صفحه 117-120

علی طلایی