1. اثر نظارت و بازرسی در استقرار و تقویت فرهنگ پاسخگویی

دوره 15، شماره 58، پاییز 1387، صفحه 127-142

فتاح شریف زاده؛ علی ادبی فیروزجایی


2. مطالعه ی تطبیقی نظام های نظارتی

دوره 6، شماره 23.24، زمستان 1378، صفحه 63-84

سیدمحمد میرمحمدی