1. طراحی و تبیین مدل‌ شایستگی‌ در ارتباطات بین فردی سازمانی

دوره 27، شماره 88، تابستان 1397، صفحه 143-174

10.22054/jmsd.2018.8930

حسین دامغانیان؛ عباسعلی رستگار؛ محمد یزدانی زیارت


2. مدل عوامل ارتباطات کارفرما ـ پیمانکار در اجرای موفقیت آمیز کلان پروژه‌ها در صنایع پایین دستی نفت ایران

دوره 18، شماره 66، زمستان 1390، صفحه 47-77

کامران فیضی؛ علیرضا دانشوران


3. بررسی پردازش اطلاعات، کنترل و یادگیری در شرکت های چند ملیتی و فرا ملیتی

دوره 11، شماره 43.44، زمستان 1383، صفحه 217-242

منیجه بحرینی زاده


4. نحوه بهبودبخشیدن به مدیریت گروهی

دوره 3، شماره 12، زمستان 1372، صفحه 53-68