1. الگویی برای اجرایی کردن برنامه‏ های راهبرد

دوره 19، شماره 67، پاییز 1391، صفحه 19-45

10.22054/jmsd.2012.1863

نادر مظلومی؛ علی متولی