1. تأثیر شفافیت سازمانی بر مدیریت جنجال- نتیجه با میانجی‌گری سرمایه اجتماعی

دوره 28، شماره 94، زمستان 1398، صفحه 39-62

10.22054/jmsd.2020.41318.3271

مهدی دیهیم پور


2. عوامل موثر بر ایجاد سرمایه اجتماعی دوسوتوان

دوره 28، شماره 92، تابستان 1398، صفحه 35-64

10.22054/jmsd.2019.10104

مرتضی موسی خانی؛ سیدمهدی الوانی؛ ابراهیم محمودزاده؛ یاسر علی‌دادی تلخستانی


3. تاثیر سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش و سرمایه فکری

دوره 25، شماره 80، تابستان 1395، صفحه 101-118

10.22054/jmsd.2016.4031

سیدمحسن علامه؛ هدی توکلی؛ ریحانه السادات طبائیان


4. بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر میزان بهره‌وری منابع انسانی

دوره 25، شماره 80، تابستان 1395، صفحه 183-209

10.22054/jmsd.2016.4035

سعید غیاثی ندوشن؛ احسان امین الرعایا


5. رابطه رهبری تحول آفرین و سرمایه اجتماعی در کسب و کارهای کوچک

دوره 19، شماره 69، زمستان 1391، صفحه 151-170

بهروز رضائی منش؛ راحیل عادلی؛ داود بهرامی؛ فیروز زندی


6. رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان متغیر میانجی میان حمایت سازمانی ادراک شده و سرمایه اجتماعی

دوره 18، شماره 66، زمستان 1390، صفحه 25-46

میلاد بختی؛ محسن ترابی؛ آرین قلی‌پور


7. سرمایه اجتماعی و شراکت های راهبردی

دوره 14، شماره 54، تابستان 1386، صفحه 77-96

نادر مظلومی؛ افشین فتح الهی


8. سرمایه اجتماعی: مفاهیم و نظریه ها

دوره 9، شماره 33.34، تابستان 1381، صفحه 9-26

سید مهدی الوانی؛ میرعلی سید نقوی