1. چارچوبی نظام‌مند برای تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی در ایران

دوره 19، شماره 68، پاییز 1391، صفحه 33-65

شمس‌السادات زاهدی؛ محمّد خانباشی


2. عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهر

دوره 16، شماره 59، تابستان 1388، صفحه 47-70

فتاح شریف زاده؛ جواد صادقی