1. تأثیر هوش سازمانی بر یادگیری در سازمان

دوره 22، شماره 71، پاییز 1392، صفحه 131-159

سید یعقوب حسینی؛ نینا چلی سریل