1. بررسی تجربی نقش بازی انگاری در وفاداری و انگیزش کارکنان

دوره 28، شماره 93، پاییز 1398، صفحه 37-61

10.22054/jmsd.2019.10419

ابوالحسن حسینی؛ مهدی رئوف


2. تاثیر امکانات رفاهی بر سرمایه روانشناختی مثبت

دوره 27، شماره 87، بهار 1397، صفحه 29-44

10.22054/jmsd.2018.8649

محسن علیزاده ثانی؛ ابوالحسن حسینی؛ امیر تبسمی