1. مدل تصمیم گیری برای ارزیابی و گزینش بهترین تامین کننده راهبردی در زنجیره تامین با رویکرد فرایند تحلیل شبکه ای

دوره 16، شماره 60، پاییز 1388، صفحه 23-38

بهروز دری نوکورانی؛ محمد باقرزاده آذر