1. بررسی میزان شایسته سالاری کارشناسان در بخشدولتی: سازمانهای دولتی استان قزوین

دوره 15، شماره 57، بهار 1387، صفحه 33-52

غلامرضا کردستانی