1. پژوهشی پیرامون مقایسه ویژگی های مدیران موفق با سایر مدیران از نظر کانون کنترل

دوره 14، شماره 54، تابستان 1386، صفحه 117-120

علی طلایی