1. مطالعه ی تطبیقی نظام های نظارتی

دوره 6، شماره 23.24، زمستان 1378، صفحه 63-84

سیدمحمد میرمحمدی